Politika kvality a environmentální politika společnosti TROX KS Filter a.s.

Politika kvality TROX KS Filter a.s.

Vrcholové vedení TROX KS Filter a.s. vyhlašuje tuto politiku kvality :

 1. Naše dodávky musí zcela a plně zajistit smluvní požadavky i zjištěné očekávání zákazníka :
  • detailně a všestranně posuzovat požadavky zákazníka při přezkoumání smlouvy
  • včasně a důsledně vyjasnit všechny nejasnosti při posuzování smlouvy
  • přesně přenést všechny požadavky zákazníka do výrobních dokumentovaných informací
  • dodržovat odsouhlasené termíny plnění, v případě jejich ohrožení včasně řešit se zákazníkem
 2. Zákazník se může vždy spolehnout na kvalitu a spolehlivost našich produktů:
  • dodržovat písemné postupy a předpisy
  • provádět ověřování produktů v souladu s výrobními a inspekčními plány
  • používat kalibrovaná a ověřovaná měřidla
  • aktivně řešit problémy kvality na všech stupních řízení
  • pracovat s nulovou chybou
  • kontrolovat svou vlastní práci a návazného zaměstnance chápat jako svého "zákazníka"
  • vzájemné a účinné vyměňování informací mezi úseky a jednotlivými zaměstnanci
 3. Vzdělání a technická schopnost je hlavní hodnotou našich zaměstnanců :
  • dokonale znát odborné předpisy a technologické postupy
  • neustále zvyšovat své znalosti v oblasti filtračních materiálů a technologií a aplikovat je v praxi
  • rozšiřovat managerské a jazykové schopnosti
  • osobní angažovanost při neustálém zlepšování integrovaného manažerského systému (IMS)
 4. Pro realizaci cílů vrcholového vedení TROX KS Filter a.s. jsme aktualizovali systém managementu kvality na IMS, který je především zaměřen na prevenci a na předcházení neshodám od přezkoumání smlouvy až po expedici produktů a služeb, měření výkonnosti procesů a zajišťování zpětné vazby pro hodnocení spokojenosti zákazníka a neustálé zlepšování procesů. Zaměření z hlediska environmentu popisuje environmentální politika. Zavedený integrovaný manažerský systém je v souladu s požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005 a je vrcholovým vedením soustavně sledován a pravidelně vyhodnocován z hlediska implementace a účinnosti.
 5. Pro zabezpečení funkčnosti integrovaného manažerského systému se vrcholové vedení TROX KS Filter a.s. plně zavazuje:
  • zabezpečit potřebné finanční, materiální a personální podmínky, pracovní prostředí a organizační podmínky
  • zabezpečit požadované vzdělání a kvalifikaci všem zaměstnancům
  • poskytovat účinnou pomoc při výchově, výcviku a školení tak, aby všichni zaměstnanci byli schopni plnit požadavky této politiky
 6. Tato politika je závazná pro všechny zaměstnance TROX KS Filter a.s. a je komunikována jasně v celé společnosti. Vedení poskytne účinnou pomoc a školení všude tam, kde bude indikována potřeba k úspěšnému zajištění naplnění této politiky.

Vedení společnosti si uvědomuje nutnost neustálého zlepšování efektivnosti integrovaného manažerského systému, a proto vytváří podmínky pro identifikaci procesů uvnitř společnosti a řídí a uplatňuje procesy, nutné pro dosažení plánovaných výsledků. Plnění požadavků a neustálé zlepšování efektivnosti integrovaného manažerského systému je pro vedení společnosti trvalým závazkem.

Vrcholové vedení TROX KS Filter a.s. prohlašuje, že integrovaný manažerský systém podle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016 je v TROX KS Filter a.s. zaveden, účinně implementován a řídí se Příručkou integrovaného manažerského systému.

Environmentální politika TROX KS Filter a.s.

Akciová společnost TROX KS Filter a.s. je výrobcem a dodavatelem vzduchových filtrů pro klimatizaci a větrání ve třídách filtrace G2 - U17. Ochrana a tvorba životního prostředí, vytváření bezpečných a zdravých pracovních podmínek pro své zaměstnance a jejich trvalé zlepšování, včetně prevence znečišťování, patří trvale k nejvyšším prioritám společnosti. Pro jejich splnění přijímá vedení TROX KS Filter a.s. tyto zásady:

 • Na základě pravidelného hodnocení úrovně znečisťování životního prostředí stanovovat vhodná opatření k trvalému snižování zátěže životního prostředí.
 • Při všech činnostech prováděných ve společnosti přijímat opatření k omezení vzniku odpadů a ke snižování spotřeby energií.
 • Důslednou prevencí předcházet haváriím a situacím, jejichž důsledky by mohly mít negativní dopad na životní prostředí a zdraví zaměstnanců.
 • Při všech činnostech souvisejících s realizací produktů poskytovaných společností dodržovat platné legislativní předpisy v oblasti životního prostředí.
 • Závazné povinnosti týkající se ochrany životního prostředí rozpracovat do interní dokumentace s určením odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců a dbát na jejich důsledné dodržování.
 • Při výběru externích poskytovatelů materiálů, zboží a služeb hodnotit jejich způsobilost s ohledem k ochraně životního prostředí.
 • Periodicky vzdělávat a školit všechny zaměstnance v oblasti požadavků na ochranu životního prostředí.
 • Vrcholové vedení se zavazuje dodržovat všechny legislativní a jiné požadavky relevantní pro společnost TROX KS Filter a.s.
 • Vrcholové vedení se zavazuje veškeré procesy a činnosti neustále zlepšovat
Dobříš 1.9.2017 Ing. Jan Berger
Předseda představenstva