Vlastnosti vzduchových filtrů a jejich použití

Vlastnosti vzduchových filtrů

Zařazení do tříd uvedené v tabulce 2 umožňuje kvalitativní srovnání výkonů odlučování pro typy filtrů různého původu a konstrukce s ohledem na normované zkušební parametry a v současné době platné normy. Pro filtry skupiny G a F nelze však vycházet ze srovnání zkušebních výsledků získaných při normovaném měření s výkony dosahovanými v konkrétních podmínkách použití. Tabulka 1 obsahuje doporučení pro použití různých skupin a tříd filtrace. Na příkladu běžných použití a typicky odlučovaných částic v těchto filtrech lze stanovit obvykle vhodnou třídu filtrace. Kromě toho existují také normy a směrnice, které předepisují minimální třídy filtrace pro speciální použití.

Nejnápadnější odchylky jsou následující:

  • Výkon odlučování může být oproti přírodním středoevropským aerosolům obsaženým ve venkovním vzduchu podstatně nižší, než střední stupeň účinnosti dle EN 779, podle průměru částic, filtračního média, stavu zanesení filtru a objemového průtoku vzduchu. Zejména syntetická filtrační média, která jsou normálně elektrostaticky nabitá, vykazují při nasazení s přírodním aerosolem následkem výboje až 3násobně větší penetraci než při měření s  normovaným zkušebním prachem dle EN 779.(7, 8, 9, 10) .

  • Konstrukční řady filtrů s filtračními médii, která nejsou v proudu vzduchu stabilní (např. kapsové filtry), mohou při spuštění a zastavení nebo při pokročilém zanesení prachem (vysoké tlakové ztráty) předešlé odloučené částice uvolnit znovu do proudu vzduchu (tzv. "reentrainment" nebo "shedding"), což přirozeně snižuje jejich výkon odlučování.11, 12(11, 12).

  • Filtry skupiny G mohou hůře odlučovat částice při zvětšujícím se průměru (od cca 5 μm) a náběhové rychlosti (tzv. "particle bounce" nebo "shedding") (13, 14).

Použití vzduchových filtrů

Tabulka 1 obsahuje doporučení pro nasazení různých skupin a tříd filtrů. Na příkladu běžných použití a typicky odlučovaných částic pomocí filtrů lze stanovit obvykle vhodnou třídu filtrace. Kromě toho existují také normy a směrnice, které předepisují minimální třídy filtrace pro určitá použití.


Definice

HEPA filtr
- High Efficiency Penetration Air (volně přeloženo: vysoce výkonný aerosolový filtr)

ULPA filtr
- Ultra Low Penetration Air (volně přeloženo: nejvýše výkonný aerosolový filtr)

DEHS
- DiEthylhexylSebacat (ester kyseliny sebakové až 2-ethylhexyl), syntetický olej s podobnými vlastnostmi jako DOP

MPPS
- Most Penetrating Particle Size (volně přeloženo: průměr částic odpovídající maximálnímu činiteli prostupu)