Reaktivace aktivního uhlí, servisní zabezpečení, likvidace filtrů

Zabezpečujeme kompletní servis všech systémů s aktivním uhlím, tj. demontáž filtračních patron, vysypání použitého uhlí z filtračních patron, košů či rámů, naplnění reaktivovaným aktivním uhlím, zpětnou montáž filtračních patron včetně dopravy a likvidaci nebo reaktivaci použitého aktivního uhlí.

Podle požadavků zabezpečujeme ve spolupráci se specializovanými firmami ekologickou likvidaci použitých filtrů.

Provádíme reaktivaci aktivního uhlí - nasycené aktivní uhlí standardu SC 40 je přepracováno v rotační protiproudé peci při postupném nárůstu teploty z 20 na 830 °C a době zdržení cca 30 minut, což jsou podobné podmínky jako při výrobě aktivního uhlí. Aktivačním médiem je vodní pára a spaliny plynu. Při této technologické operaci dochází postupně k vysušení, tepelné desorpci těkavějších naadsorbovaných látek a aktivaci (obnově) vnitřního povrchu na 92-100 %,vyjímečně i přes 100 % (dodatečné zreagování amorfního podílu uhlíku) z původní hodnoty. Provozní teplota je dostatečná k tomu, aby došlo k pyrolýze i netěkavých organických látek. Na zařízení je možno reaktivovat AU nasycené např. polymerizujícími látkami, siloxany, chlorovanými uhlovodíky apod.

Tento postup reaktivace má značné kvalitativní výhody oproti ostatním technologiím (např. termická desorpce 250-350 °C), kdy při nižších teplotách nedochází ke znovuobnovení aktivního povrchu.

Po zpracovatelské operaci vznikne reaktivované aktivní uhlí kvalitativního standardu SC 40. Druhotný produkt, kterým je paroplynová fáze obsahující desorbované látky a spaliny, je ekologicky likvidován a to mechanickou ltrací, spálením a alkalickou a kyselou vypírkou. Tyto změny lze stanovit jako obecné snížení hmotnosti AU o asi 25 % oproti nasycenému AU.

Tyto změny lze stanovit jako snížení sypné hmotnosti aktivního uhlí, cca z 0,6 t/m3 na 0,5 t/m3 a obnovení aktivního povrchu - stanovení hodnoty jodového čísla nebo absorpční izotermy.


Rotační pec

Koeficient výtěžnosti: 0,75-0,85
Koecient nelze předem stanovit, protože tento je závislý na:

  • jímavosti použitého sorbentu
  • chemickém složení zachycovaných látek
  • stupni nasycenosti sorbetu